Geachte leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op vrijdag 22 november 2019, 20.00 uur in de kantine op Sportpark de Kolkstede. Aansluitend nodigen we iedereen uit om een drankje met ons te nuttigen.

AGENDA
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 7 december 2018 (deze liggen 15 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage.)
3. Terugblik jubileumjaar
4. Financieel verslag
a. Vaststellen begroting
b. Verslag kascontrole commissie
5. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
6. Bestuursverkiezing

Rene Roes, aftredend niet herkiesbaar
Patrick Ketels, aftredend niet herkiesbaar
Joop Jansen, aftredend niet herkiesbaar

Voorgedragen nieuwe bestuursleden
Pascal Verberkt, Voorzitter
Kuul Gorseling, Algemeen Bestuurslid
Ronald Hermsen, Algemeen Bestuurslid
Frank Roording, Penningmeester

Overige kandidaten kunnen zich schriftelijk, ondertekend door tenminste 10 leden tot de aanvang van de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij het bestuur.

7. Kolkstede Parkonderhoud : Zonnepanelen, Robotmaaier, Draintalent
8. Voetbalzaken
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Tot ziens op vrijdag 22 november 2019 om 20.00 uur in de kantine op Sportpark de Kolkstede